Aankoopvoorwaarden

Algemene voorwaardenArtikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van YaffleStraps zijn deze algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door YaffleStraps worden afgeweken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van YaffleStraps worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door YaffleStraps ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van YaffleStraps zijn vrijblijvend en YaffleStraps behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Verder kan een prijsverhoging noodzakelijk zijn als gevolg van een verandering van een of meerdere kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld belastingen, lonen, koersen etc.). Een prijsverhoging geeft de koper het recht de bestelling te annuleren. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door YaffleStraps. YaffleStraps is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt YaffleStraps dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk is gedaan door YaffleStraps (de elektronische opdrachtbevestiging die u automatisch per e-mail ontvangt, geldt dus niet als bindend).

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW. YaffleStraps biedt twee betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling vooruit betalen via een bank of giro overschrijving, of via paypal. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van YaffleStraps. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YaffleStraps.

Artikel 4. Levertijden
De door YaffleStraps opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Bij het aangaan van een overeenkomst zal YaffleStraps desgevraagd een zo betrouwbaar mogelijke levertijd aangeven. Indien een bestelling niet binnen 30 dagen na betaling geleverd kan worden, zal YaffleStraps u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen veertien (14) dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan YaffleStraps verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door YaffleStraps geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. YaffleStraps garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
Uiterlijke waarneembare beschadigingen, tekorten of afwijkingen van de opdracht dienen binnen acht (8) dagen na levering van de goederen schriftelijk aan YaffleStraps te worden gemeld, op straffe van verval van alle aanspraken. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. YaffleStraps conformeert zich aan de wet “kopen op afstand” en de daarbij behorende afkoelingsperiode. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen acht (8) dagen na aflevering aan YaffleStraps te retourneren. Indien u gebruikt maakt van deze afkoelingsperiode worden retourzendingen in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd, de originele verpakking aanwezig en het product geheel compleet en goed functionerend is, hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen door uzelf betaald dienen te worden; YaffleStraps betaalt uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst het betaalde aankoopbedrag terug.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en YaffleStraps, dan wel tussen YaffleStraps en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en YaffleStraps, is YaffleStraps niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door YaffleStraps.

Artikel 9. Persoonsgegevens
YaffleStraps zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop prijs stelt, zullen uw gegevens niet worden opgenomen in een centraal bestand van YaffleStraps en zullen uw gegevens niet worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft YaffleStraps ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat YaffleStraps gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan YaffleStraps kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan YaffleStraps schriftelijk opgave doet van een adres, is YaffleStraps gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan YaffleStraps schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door YaffleStraps gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat YaffleStraps deze Voorwaarden soepel toepast. Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met YaffleStraps in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door YaffleStraps vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. YaffleStraps is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. YaffleStraps kan slechts aansprakelijk gesteld worden op zaken waar YaffleStraps ook een aansprakelijkheidsverzekering voor heeft afgesloten.

Artikel 12. Garantie
YaffleStraps verleent op de door haar geleverde producten dezelfde garantie als de fabrikant van de betreffende producten, zodat YaffleStraps tot niet meer gehouden kan worden kan worden dan uit de betreffende fabrieksgarantie voort vloeit. Garantieafspraken moeten door u tijdig bij YaffleStraps worden ingediend zodra het gebrek zich heeft gemanifesteerd. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien:
- u verplichtingen jegens YaffleStraps niet nakomt;
- u zonder toestemming van YaffleStraps aan de producten werkzaamheden verricht of laat verrichten of daaraan wijzigingen aanbrengt;
- u de producten niet op de juiste wijze gebruikt en onderhoud, instructies niet naleeft of op andere wijze door eigen toedoen de gebreken of storingen heeft veroorzaakt;
- u de producten aan derden overdraagt of in gebruik geeft.
Voor de uitvoering van garantiewerkzaamheden dienen de goederen op uw kosten aan het door YaffleStraps aan te geven adres te worden bezorgd. Door reparaties die onder de garantie vallen wordt het garantietermijn niet verlengd. Als u aanspraak maakt op de garantie en later blijkt dat YaffleStraps geen garantieverplichting had, dan zullen de door YaffleStraps ter zake gemaakte kosten door u dienen te worden vergoed. YaffleStraps zal niet verder aansprakelijk zijn voor gebreken, storingen of andere afwijkingen in de door haar geleverde producten dan als in dit artikel vermeld.

Artikel 13 Indirecte kosten als gevolg van defecte producten
YaffleStraps kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die ontstaan zijn door het niet of niet voldoende functioneren van een product.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

YaffleStraps ©2006 (versie 1.5)

 

YAFFLE
STRAPS

YAFFLE
STRAPS

YAFFLE
STRAPS

YAFFLE
STRAPS